Фирмено участие

 

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ


Фирми и организации, желаещи да участват в Конференцията, трябва да уведомят Организационния комитет до 15.08.2015 г.


Допуска се участие с доклад, презентация, постер, изложба, и/или включване на рекламни материали (до 1/2 страница) в печатните материали на Конференцията.


Таксата за фирмено участие е 350 лв. без ДДС и се заплаща чрез банков превод, не по-късно от 20.08.2015 г.

  

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 • "ТУ - София - Технологии" ЕООД
 • 1000 София, бул. "Климент Охридски" 8, бл.1, ет.3, стая 1356 А
 • ЕИК: 130 506 225
 • ИН по ДДС BG 130 506 225
 • BGL - IBAN BG89 BPBI 7940 1046 1397 02
 • BIC: BPBIBGSF
 • Банка: Юробанк България АД
 • Адрес на банката: 1756 София, офис "Дървеница", бул. "Климент Охридски" 8
 • Основание на плащането: такса правоучастие за "70 години МТФ"

  

 • "TU - Sofia - Technologies" Ltd.
 • Sofia 1000, blvd. "Kl. Ochridski" 8, bl.1, floor 3, office 1356 А
 • (ID Number: BG 130 506 225)
 • EURO - IBAN BG98 BPBI 7940 1446 1397 01
 • BIC: BPBIBGSF
 • BANK: Eurobank Bulgaria AD
 • Bank Address: Sofia 1000, blvd. "Kl. Ochridski" 8
 • Details of payment: registration fee for "70 years FIT"

 

Необходими данни за издаване на фактура:

 • име на фирмата
 • адрес
 • ЕИК
 • ИН по ДДС

 

Копие от платежното нареждане, потвърждаващо банковия превод, се изпраща на e-mail адреса на Организационния комитет mtf70@tu-sofia.bg  не по-късно от 20.08.2015 г.