Такса за правоучастие

 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ МТФ'2015

 


Таксата за правоучастие в размер на 100 лв. до 07.08.2015 г. и 120 лв. след това включва: рецензиране на докладите, публикуването им на хартиен и електронен носител, кафе паузи и официална вечеря. Редовните докторанти ползват 50% намаление.

 

Таксата за придружител е 60 лв. и включва кафе паузи и официална вечеря.

 

За получаване  на сборника на конференцията се заплащат допълнително 24 лв.


Таксата се заплаща по сметка на Конференцията чрез банков трансфер, не по-късно от 17.08.2015 г.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ МТФ'2015

 

 • "ТУ - София - Технологии" ЕООД
 • 1000 София, бул. "Климент Охридски" 8, бл.1, ет.3, стая 1356 А
 • ЕИК: 130 506 225
 • ИН по ДДС BG 130 506 225
 • BGL - IBAN BG89 BPBI 7940 1046 1397 02
 • BIC: BPBIBGSF
 • Банка: Юробанк България АД
 • Адрес на банката: 1756 София, офис "Дървеница", бул. "Климент Охридски" 8
 • Основание на плащането: такса правоучастие за "70 години МТФ"

 

 • "TU - Sofia - Technologies" Ltd.
 • Sofia 1000, blvd. "Kl. Ochridski" 8, bl.1, floor 3, office 1356 А
 • (ID Number: BG 130 506 225)
 • EURO - IBAN BG98 BPBI 7940 1446 1397 01
 • BIC: BPBIBGSF
 • BANK: Eurobank Bulgaria AD
 • Bank Address: Sofia 1000, blvd. "Kl. Ochridski" 8
 • Details of payment: registration fee for "70 years FIT"

  

 

Необходими данни за издаване на фактура:

 

 • име на фирмата/лицето
 • адрес
 • ЕИК/ЕГН
 • ИН по ДДС

 


Таксата се превежда след получаване на съобщението за приемане на доклада.

 

Копие от платежното нареждане, потвърждаващо банковия превод, се изпраща на e-mail адреса на Организационния комитет mtf70@tu-sofia.bg  не по-късно от 20.08.2015 г.

 


Доклади без преведени такси няма да бъдат публикувани! 

 

За  участници от ТУ-София, превеждащи такси от вътрешни договори към "ТУ - София - Технологии" ЕООД:

 

 • Средствата се превеждат по партида 1791-08-304
 • Основание на плащането: такса правоучастие за "70 години МТФ"

 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ "БУЛТРИБ 2015"

 

Такса за правоучастие: 140 лв 

Членове на Балканската трибологична асоциация и Ceepus: 100 лв

Студенти и докторанти: 60 лв.

Фирмено представяне: 200 лв.

 

Таксата за придружител е 60 лв. 

 

Таксата се заплаща по банков път на посочената по-долу сметка или в брой при регистрацията в Созопол.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА "БУЛТРИБ 2015"

 

 • „ТУ – София – НИС”
 • 1000 София, бул. "Климент Охридски" 8, бл.1, ет.3, стая1347
 • ЕИК: 8319178340012
 • ИН по ДДС BG 83 191 783 4
 • BGL - IBAN BG24 BNBG 9661 3100 1038 01
 • BIC: BNBGBGSD,
 • Банка: БНБ-София
 • Адрес на банката: 1000 София, БНБ, пл. „Княз Александър” 1
 • Основание на плащането: такса правоучастие за "БУЛТРИБ 2015"