Тематични направления

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

МТФ`2015

 • Материалознание и технология на материалите

 • Микротехнологии, наноинженеринг и нови материали

 • Съвременни индустриални технологии

 • Виртуално инженерство, моделиране, CAD/CAM/CAE, бързо прототипиране и изграждане на формообразуващи инструменти

 • Синтез и анализ на механизми и машини

 • Информационни технологии и мехатронни системи

 • Роботизирани системи и автоматизация на производството

 • Икономика, организация и управление, анализ на риска

 • Екология и инженеринг на околната среда

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

БУЛТРИБ`2015

 • Контактни взаимодействия

 • Триене и износване

 • Трибомеханика и триботехника

 • Трибоматериали и покрития

 • Трибохимия, механохимия и триботехнология

 • Смазване  и смазочни материали

 • Трибология и динамика на машини и процеси

 • Нано и микро трибология

 • Зелена трибология

 • Биотрибология и геотрибология

 • Надеждност, качество и трибология

 • Триботехнология и обучение

 • Интердисциплинарна същност на трибологията