Регистрация, резюмета и доклади

 

 

Регистрацията и изпращането на резюметата и докладите се извършва на адрес:

 

http://mtf70.tu-sofia.bg/conftool/htdocs

 

 Резюметата и заглавията на докладите трябва да бъдат на един от двата работни езика на конференцията.

 

 При необходимост използвайте следните връзки за описание на процедурата по регистрация:

  1. Регистрация (Help файл)
  2. Изпращане на резюмe (Help файл)